Uwaga!: Zastrzegamy sobie prawo do nie przyjęcia na zajęcia, bez podania przyczyny.
Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i stanowiące zagrożenie dla innych studentów, będą bezwarunkowo usuwane z zajęć!

 

  1. Oświadczam, że jestem osobą niekaraną prawomocnym wyrokiem sądu.
  2. Zobowiązuję się ubezpieczyć od następstw wypadków, które mogą wystąpić w trakcie treningu.
  3. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż w trakcie treningu mogę ulec kontuzji.
  4. Nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie z udziału w treningach. Przyjmuję do wiadomości, że udział w treningu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze materialnym.
  5. Zobowiązuję się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz pozostałych zasad ustalonych przez lidera grupy.
  6. Zobowiązuję się nie rozpowszechniać nabytej wiedzy i umiejętności oraz nie wykorzystywać jej w działaniach niezgodnych z prawem.
  7. Zezwalam na udostępnianie moich danych oraz informacji o uczestnictwie w treningach policji i innym przedstawicielom prawa w Polsce.
  8. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udzielam Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystania do promocji.
//dogbrothers.pl/wp-content/uploads/2020/10/logo.png

Walka kijem w pełnym kontakcie, bez udziału sędziego, jest bardzo niebezpieczna. Wprowadza ona uczestnika w wyższy stan świadomości, ale generuje bardzo duże ryzyko odniesienia obrażeń powiązanych z bólem. Takie jest też nasze Credo „Wyższy stan świadomości poprzez bliższy kontakt”.

Zapisz się

Zapisz się do naszego Newsletter-a aby otrzymywać najświeższe informacje. Obiecujemy nie wysyłać spamu.